Bevezetés a fizikába II.

A tárgy elvégzésének feltételei

Mindenek előtt tudatosítsuk magunkban, hogy a tárgy erős előfeltétele mind a Akinek ezek bármelyike nincs meg, kérjük akkor is jelentkezzen le, ha a Neptun engedi a tárgyfelvételt, mert nem fog jegyet kapni!

Az érvényes vizsgajegy feltételei

Csak az vizsgázhat, akinek van érvényes gyakorlati jegye! A vizsga "B" típusú kombinált vizsga lesz. SZMSZ 67.1: "... a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és az írásbeli rész sikeres teljesítése előfeltétele a szóbeli részen való részvételnek, a vizsga eredménye a szóbeli rész eredménye, azonban az írásbeli rész eredménytelensége esetén elégtelen." Sikertelen vizsga esetén a következő alkalommal az írásbeli ("beugró") rész újra teljesítendő.

Az érvényes gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

Két sikeres zárthelyi dolgozat

A gyakorlaton két 90 perces ZH-ra (zárthelyi dolgozatra) kerül sor, a gyakorlati jegy részben ezekből alakul ki. A gyakorlati jegy egyik feltétele, hogy legyen két, egyenként legalább 40%-osra megírt ZH. A zárthelyik 5 db 10 pontos feladatot tartalmaznak, így az egy ZH-n elérhető maximális pontszám 50 pont. Amennyiben valaki valamelyik ZH-t nem, vagy 40% alatti eredménnyel írja meg, pót ZH-t kell írnia abból az anyagrészből (és csak abból). Amennyiben ez nem sikerül minimum 40%-osra, a félév végi jegy elégtelen. Ekkor UV-ra kerülhet sor, amely az egész féléves tananyagból összeállított dolgozat megírásából áll. Itt is legalább 40% elérése a követelmény a gyakorlati jegy megszerzéséhez.
Ha a két ZH egyike sem sikerül 40%-osra (vagy valaki egyiket sem írja meg), akkor a pót ZH lehetősége elvész, és a félév végi jegye elégtelen. Ekkor szintén UV-n lehet jegyet szerezni.
A gyakorlati jegy javítására egyszer van mód.

Sikeres kis ZH-k

Minden gyakorlat elején (a két ZH-t kivéve) egy 10-15 perces, 2 pontos kis ZH-ra (röpdolgozatra) kerül sor. Ezekből legalább öt pontot (hat dolgozat maximum 12 pont, ennek 40%-át) kell elérni. Amennyiben ez nem sikerül, az szintén elégtelent, és UV-t jelent. A kis ZH-k beleszámítanak a gyakorlati jegybe is.

A gyakorlati jegy számítása

A gyakorlati jegy a két darab megírt ZH pontszámainak százalékos, és a kis ZH-k összpontszámnak (hat dolgozatnyi maximális pontszámhoz, azaz 12 ponthoz viszonyított) százalékos eredménye alapján az alábbi képlet szerint kerül kiszámításra:
(1.ZH(%) + 2.ZH(%) + kisZH(%))/3
Abban az esetben, ha valaki hatnál több kis ZH-t ír, akkor lehet, hogy 100%-nál többet hoz a fenti képlet harmadik tagjába, így a gyakorlati jegy végső számításánál ez előnyösebb osztályzatot eredményezhet.
Ha valaki a fent leírt feltételeket teljesítette, akkor a gyakorlati jegyet a következő százalékos határok alapján fog kapni:


Ha valakinek pótZH-t kell írni, akkor értelemszerűen a pótZH eredménye szerepel a meg nem írt vagy 40% alatti eredeti ZH helyett.


Aki az UV-n sem ér el elégséges érdemjegyet, annak ez a tanegysége érvénytelen lesz és újra fel kell vennie a tárgyat valamelyik későbbi félévben.

Egyéb tanácsok

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sokaknak gondot okoz az érvényes gyakorlati jegy illetve vizsgajegy megszerzése. Ennek részben a középiskolából hozott fizikai ismeretek hiánya az oka. Azt tanácsoljuk, hogy mindenki mérje fel, hogy érti-e az előadáson ill. a gyakorlaton elhangzottakat. Az ismeretlen fogalmaknak nézzen utána, jöjjön el konzultálni az oktatókkal, mentorokkal valamint az évfolyam jó tanulóival, idejében pótolja be a hiányzó ismereteket, és ne várja meg a sikertelen ZH-k okozta kellemetlenségeket! Különösen érvényes ez azokra, akik azokat a fizikai illetve matematikai alapfogalmakat sem értik, amelyeket az előadáson vagy gyakorlaton nincs idő részletezni, de folyamatosan építünk rájuk! Szintén nagyon hasznos a felzárkóztató előadások rendszeres látogatása fizikából és matematikából.Bevezetés a fizikába II.