Particle, Nuclear and Astrophysics Lab

Particle, Nuclear and Astrophysics LabDescription of the measurements

List of the measurements

 1. Study of Cherenkov-radiation (CSM)
 2. Reactor physics measurements (REF)
 3. Nuclear physics measurements (NUF)
 4. Nuclear element analytics (NEA)
 5. Mössbauer-spectroscopy (MOS)
 6. Manipulation of atoms with lasers (AML)
 7. Element analytics with X-rays produced by accelerated particles (PIX)
 8. Astronomical observational exercises at Piszkéstető (PTM)
 9. Digital image processing in astrophysics (KFD)
 10. Studies of magnetohydrodynamical waves (MHD)
 11. Detectors in particle and nuclear physics (RMD)
 12. Creation of scientific data acquisition systems (DAQ)
 13. Accelerator energy calibration with the Al(p,g)Si nuclear reaction (GYE)
 14. Studies of effects of atmospheric aerosols using ion beam microanalythical methods (AER)
 15. Accelerator operation exercises on the new Tandetron of ATOMKI (TDT)
 16. Fundamental measurements in high energy particle and nuclear physics (HEP)
 17. Detection techniques of fast neutrons (GND)
 18. Silicon tracking detectors in high energy physics (ITS)

Study of Cherenkov-radiation (CSM)

Location of the laboratory, contact: ELTE TTK, Department of Atomic Physics
Northern building P.11 (level -1.)
Gábor Veres, 3.88, tel.: 6335 (vg at ludens.elte.hu)

Description of the measurement (HU): [pdf], Exercises (HU): [pdf]

Short description: In this exercise we will study common decay products of particles created in showers initiated by cosmic rays, the muons. The muons will be detected by two scintillator rods placed above each other, requiring the coincidence of the signals arriving from them. The high-speed muons emit Cherenkov-radiation in a water tank placed between the two rods, which is registered by another very sensitive photoelectron-multiplier. The position of the rod can be changed, and the Cherenkov-angle can be measured based on the coincidence rates counted at various positions. The experimental results will be compared in detail with theoretical predictions, as well as cosmic muon fluxes measured by other experiments. The detailed assembly, adjustment, commissioning, verification and operation of the equipment, as well as writing a simple computer simulation to help interpret the data also belongs to this exercise.

Reactor physics measurements (REF)

Location of the laboratory, contact: Institute of Nuclear Techniques, Budapest University of Technology and Economics, building "TR" (educational nuclear reactor): map

Lab supervisors and descriptions of the measurements:
Determination of delayed neutron parameters (Máté Szieberth, szieberth at reak.bme.hu) [pdf EN]
Neutron activation analysis (Máté Szieberth, szieberth at reak.bme.hu), [pdf EN]
Determination of the thermal neutron flux (Máté Szieberth, szieberth at reak.bme.hu), [pdf EN]
Studies of neutron detectors (Máté Szieberth, szieberth at reak.bme.hu), [html HU]

Short description: The students will conduct the above listed measurements over the course of this exercise on four different days. Each measurement forms a separate unit.

Nukleáris fizikai mérések (NUF)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet
13. épület, alagsor, 19a labor. Tel.: 392-2517 térkép
Sziklai János (sziklai.janos at wigner.mta.hu)

Mérésleírás: [pdf]

Rövid ismertetés: Nagyfelbontású töltött részecske spektroszkópia és és részecskeazonosítás. Megjegyzés: jelenleg csak az alfa-spektroszkópiai mérést lehet elvégezni, ami a fenti jegyzetnek az első felében van leírva. A gamma-spektroszkópiai (második) részt is hasznos elolvasni, de a laboron nem fog szerepelni.

Nukleáris elemanalitikai mérések (NEA)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet
13. épület, 108-as szoba. 392-2222/1506 térkép
Szilágyi Edit (szilagyi.edit at wigner.mta.hu)

Mérésleírás, első rész: [pdf], második rész: [doc], [htm], [pdf]

Rövid ismertetés: A laboratóriumi gyakorlaton a hallgatók megismerkednek a felgyorsított ionok szórásán alapuló elemanalitikai módszerekkel. Különböző összetételű szilárd anyagokban meg kell határozni a bevitt adalékanyagok mennyiségét és mélységeloszlását. A mérésekhez néhány MeV energiájú He nyalábot fogunk használni. A héliumnál nehezebb elemeket RBS (Rutherford Backscattering: Rutherford visszaszórás), a könnyebbeket ERDA (Elastic Recoil Detection: rugalmasan meglökött atomok detektálásán alapuló) módszerrel határozzuk meg. A KFKI RMKI 5 MeV-es Van de Graaff gyorsítója mellett végzendő mérések során a hallgatók elsajátítják a minták méréshez való előkészítését, a vákuum készítését, az ionnyaláb pozícionálását és fókuszálását, a szórási spektrumok felvételét és kiértékelését.

Mössbauer-spektroszkópia (MOS)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet
Nagy Dénes Lajos (nagy.denes at wigner.mta.hu), 13. épület, 12-es és 7-es szoba. Tel.: 392-2761

Mérésleírás, első rész (azonos a III. éves BSc "MOS" mérés leírásával): [doc], [htm], [pdf], második rész: [pdf].

Atomok manipulációja lézerrel (AML)

A 2017/18-os tanévben ez a mérés szünetel.

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet
3. épület, földszint, 64-es szoba. Tel.: 392 2222 / 3473 térkép
Ráczkevi Béla (raczkevi at rmki.kfki.hu), 3. épület, 1. emelet 106.

A lézeres hűtésről: [pdf], atomi rendszerek koherens manipulációjáról: [pdf]

Rövid ismertetés: A laboratóriumi gyakorlat keretében a rezonáns lézersugárzás atomokra gyakorolt mechanikai hatását vizsgáljuk. Rubídium atomokat csapdázunk félvezető lézerek rezonanciára hangolt sugárzásával. Megismerkedünk a rubídium atom spektrumának a szerkezetével, tanulmányozzuk a spektrumvonalak kiszélesedését atomsugáron és rubídium gőzben. A csapdázó átmenetek hullámhosszára stabilizáljuk a csapdázási folyamathoz szükséges lézereket. Megmérjük a csapda töltési idejét, meghatározzuk a csapdába fogott atomok számát, sűrűségét.

Elemanalízis gyorsított részecskék által keltett röntgensugárzással (PIX)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet
13. épület, 103-es szoba ill. alagsor 19-es labor. Tel.: 392-2222 / 1778 térkép
Kovács Imre (kovacs.imre@wigner.mta.hu)

Mérésleírás: [pdf]

Rövid ismertetés: A részecskék keltette röntgenemissziós analitika (PIXE - Particle Induced X-ray Emission) széles kötben alkalmazható, nagy érzékenységu, multielemes elemanalitikai módszer. A részecskegyorsító segítségével eloállított néhány MeV energiájú ionnyalábot irányítjuk a vizsgálandó mintára, amely abban karakterisztikus röntgensugárzást kelt, és ennek detektálása alapján határozható meg a minta elemösszetétele. A PIXE módszer során a részecskegyorsítóból érkezo néhány MeV energiájú protonnyaláb segítségével igen kis mintamennyiségek ppm körüli érzékenységu elemanalízise, valamint más ionsugaras analitikai módszerekkel kombinálva a minta összetételének komplex meghatározása lehetséges. A kihozott nyalábos PIXE módszer gyakori alkalmazása mutárgyak és régészeti leletek analízise. A mérések során megismerkedünk a Van de Graaff típusú részecskegyorsító muködésével és rajta keresztül a nagyberendezések mellett végzett kísérleti munka sajátosságaival.
A laboratórium honlapja, ahol további elozetes információk szerezhetok, a pixe.rmki.kfki.hu címen található.
Irodalom a felkészüléshez:
1.) Modern Fizikai Laboratórium jegyzet (szerk.: Papp Elemér): Röntgen-fluoreszcencia analízis (XRF) és a Moseley-törvény
2.) Az atomenergia és magkutatás újabb eredményei sorozat, 9. kötet: Ionokkal keltett Auger-eletkronok és röntgensugárzás (szerk: Koltay Ede)

Piszkéstetői csillagászati megfigyelési gyakorlat (PTM)

2018-ban a mérés helye: MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Svábhegyi Csillagvizsgáló, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 15-17. Szeidl terem. A csillagvizsgáló a Normafától 300m sétával érhető el. A Széll Kálmán térről induló 21-es BKV busszal javasolt a Csillagvizsgáló megállóig utazni, mely az intézet bejáratánál található.
Kapcsolattartó: Kiss Áron Keve (kiss.aron at svabhegyicsillagvizsgalo.hu)
Időpont: (minden csoportnak egyszerre): 2018. április 12-13. (Cs-P). Kezdés: csütörtök 10:00.
Program: Csütörtök napközben derült idő esetén Napészlelés. Kontinuum, H-alfa és CaK naptávcsövekkel készített, időben eltolt felvételpárok készítése. Aktív területek időbeli változásainak kimutatása. Borult idő esetén videóelemzéssel ugyanez lesz a feladat. Csütörtök este derült időben éjszakai csillagászati felvételkészítés CCD kamerával az intézet 0,6 méteres Heyde reflektorával. Dark, flat levonás, képösszegzés, fotometria, asztrometria. Borult idő esetén nyers képekkel fogjuk az elemzéseket elvégezni. A csütörtök esti észlelés éjfél körül végződik, éjszakai buszjárattal a Széll Kálmán tér elérhető. A pénteki alkalom otthoni házi feladat, mely során el kell készíteni a jegyzőkönyvet, kiértékelni az adatokat és levonni a következtetéseket. A három csoport egy alkalmon vesz részt, de lehetőség szerint saját, önálló észleléseket fog végezni. A gyakorlaton étkezést és szállást nem tudunk biztosítani. A közelben bolt nincs, így javasoljuk saját élelem hozását, ill. saját költségre pizza rendelhető.
Felszerelés: Lehetőleg linuxos saját laptopot kérünk. Az éjszakai észleléshez a fűtetlen kupolában meleg ruházat javasolt, téli kabát indokolt.
Ajánlott irodalom:
Fűrész Gábor: CCD alapismeretek [html] (különösen az első négy rész).
Csák Balázs: Képfeldolgozás felsőfokon: az IRAF (az IRAF használatáról és az ezzel történő fotometriáról): [html] és [txt].
Az 1 méteres RCC távcső leírása: [html].

Digitális képfeldolgozás az asztrofizikában (KFD)

A mérés helye, kapcsolat: ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék
Északi épület 3. emelet
Frei Zsolt (frei at alcyone.elte.hu)

Rövid ismertetés: Az asztrofizikában szokásos feldolgozási módszerek megismerése, CCD képek javítása, csillagok fényességének meghatározása. A mérésleírás Frei Zsolttól vehető át, elektronikus formában csak később közöljük.

Magnetohidrodinamikai hullámok vizsgálata (MHD)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet
2. épület, 124-es szoba. Tel.: 392-2222/1728 térkép
Opitz Andrea (opitz.andrea at wigner.mta.hu)

Mérés időtartama: 4 alkalommal 11-től 17 óráig.

Rövid ismertetés: Magnetohidrodinamikai hullámok vizsgálata a helioszférában a két STEREO napszonda méréseivel. Az űrplazmafizika alapjainak megismerése után betekintést nyerünk a napszél mérések rejtelmeibe, majd a nyers adatok feldolgozása után különböző napszél eseményeket keresünk és értelmezünk.

Ajánlott irodalom:

Studies of magnetohydrodynamical waves (MHD)

Place and contact: HAS Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics.
Building 2, office 124. Phone: +36/1-392-2222 (1728). map
Andrea Opitz (opitz.andrea at wigner.mta.hu)

Duration: 4 days (11:00-17:00)

Short description: Study of magnetohydrodynamical waves in the heliosphere based on observations from the twin STEREO solar probe. After the introduction into Basic Space Plasma Physics, we learn the background of solar wind measurements. Then we process raw observational data, where we search and interpret solar events.

Literature:

Részecske- és magfizikai detektorok (RMD)

A mérés helye, kapcsolat: ELTE és MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet, térkép, Varga Dezső, Hamar Gergő (Dezso.Varga at cern.ch)

Rövid ismertetés:
- szcintillátorok idozítése, béta elektronokra való triggerelés (nagyfeszültség- illetve diszkriminációs szint beállítás), trigger-hatásfok mérése
- gáztöltésu detektor jelének vizsgálata béta elektronokkal; idozítés, hatásfok
- helyfelbontás mérése, két dimenziós kiolvasás alapján beütések eloszlásának rekonstruálása

Tudományos adatgyűjtő rendszerek létrehozása (DAQ)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK, Részecske- és Magfizikai Intézet, térkép,
Kiss Tivadar (Kiss.Tivadar at wigner.mta.hu), Barnaföldi Gergely (Barnafoldi.Gergely at wigner.mta.hu)

Mérésleírás: [doc]

További anyagok: [ppt] ,[ppt]

Rövid ismertetés:
Bevezetés több százezer csatornás részecskefizikai adatgyűjtő rendszerek FPGA áramköreinek programozásába.

Gyorsító energiahitelesítés Al(p,g)Si magreakcióval (GYE)

A mérés helye, kapcsolat: ATOMKI, Debrecen, VdG-5 gyorsító
honlap,
Gyürki György (gyurky at atomki.hu)

Mérésleírás: [pdf]

Rövid ismertetés: A címben szereplo reakcióban keletkezo 1780 keV-es gamma vonal intenzitása rezonanciát mutat a 992 keV-es proton energiánál. Mivel a protonok a vastag alumínium targetben lassulnak, így a küszöb energiánál nagyobb energiájú protonok biztosan kiváltják ezt a rezonanciát valamilyen mélységben. Ezért a gamma hozam a proton energia függvényében lépcso függvény alakú lesz. Ez a reakció így alkalmas a gyorsító energia kalibrációjára ezen a ponton. (Egy napos mérés.) Ha vákuumpárologtatással elég vékony targetet készítünk, akkor a proton energia függvényében kapott gamma hozam Gauss alakú csúcsot mutat, így is elvégezheto a kalibráció (két napos mérés: mintakészítés, besugárzás). Mindkét esetben az energia lépéseket felfelé és lefelé is elvégezhetjük, ezzel kimérhetjük az analizáló mágnes hiszterézisét. A vékony targeten való mérés jobb, mint a vastag targeten, mert vannak kisebb küszöbenergiás rezonanciák is. Így vastag target esetén az 1780 keV-es csúcs hozama nem nulláról indul, de így is láthatunk egy lépcsofüggvényt. Vékony targeten a gamma hozam gauss csúcsa nulla háttéren ül. A mérés a debreceni VdG-5 vagy Tandetron gyorsítóknál történik.

Légköri aeroszol tulajdonságaink és hatásainak vizsgálata ionnyaláb-mikroanalitikai módszerekkel (AER)

A mérés helye, kapcsolat: ATOMKI, Debrecen, VdG-5 gyorsító,
honlap,
Kertész Zsófia (zsofi at atomki.hu)

Mérésleírás: [pdf]

Rövid ismertetés: Napjainkban az egyik legaktuálisabb levegokörnyezeti probléma városokban a légköri aeroszol, vagy hétköznapi nevén a szálló por koncentrációja. Az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásuk, valamint a Föld sugárzási egyensúlyának alakulásában játszott szerepük miatt a légköri aeroszol-részecskék tulajdonságainak pontos, kvantitatív felmérése már nemcsak a kutatók számára fontos, hanem az egyes kormányok és hatóságok számára is (lásd 2008/50 EU direktíva). A kutatás célja városi aeroszol jellemzése, a magas légszennyezettségi periódusok feltérképezése, valamint az embert éro aeroszolterhelés vizsgálata. A munka szervesen kapcsolódik az MTA Atommagkutató Intézetének Ionnyaláb-alkalmazások Laboratóriumában folyó légköri aeroszolkutatáshoz. A gyakorlat 2-3 napot vesz igénybe (tömbösítünk), a feladatok: mintavétel, aeroszolminták összetételének meghatározása ionnyaláb-analitikai módszerekkel, aeroszolforrások feltérképezése statisztikai elemzés segítségével. A mérés a debreceni VdG-5 gyorsítónál történik.

Gyorsitó üzemeltetési gyakorlat az Atomki új Tandetronján (TDT)

A mérés helye, kapcsolat: ATOMKI, Debrecen, Tandetron gyorsító,
Tandetron honlap,
Rajta István (rajta at atomki.hu)

Mérésleírás: [pdf]

Rövid ismertetés: Az Atomki új Tandetron gyorsítóját 2014 májusában üzemeltük be, míg a hozzá kapcsolódó duoplazmatron ionforrást 2015 januárjában. Így a hallgatóknak lehetőségük nyílik kipróbálni Magyarország legújabb, legmodernebb részecskegyorsítóján, azon gyakorlatot végezni. A gyorsító üzemeltetése teljes mértékben számítógép vezérelt. A legfontosabb paraméterek: minimális terminálfeszültség 80 kV, maximális terminálfeszültség 2200 kV, stabilitás < 200 V, proton áram > 20 uA. A komplex Tandetron Laboratórium a későbbiekben további lehetőségekkel fog bővülni, de már most is használható, ezért mindenképpen ajánlott az ismerkedés. A gyakorlat két napos, de különböző napokon több csoportot is tudunk fogadni (előzetes egyeztetés szükséges).

Measurements in High Energy Physics (HEP)

Location, contact: Eötvös University, Department of Atomic Physics & Wigner Research Center for Physics
Máté Csanád (csanad at elte.hu) és Róbert Vértesi (vertesi.robert at wigner.mta.hu)

Measurement description: [pdf], simulation software and data usage help: [html]
The Υ measurement description: [pdf]
Further reading: [pdf], [pdf]

Short description: The main goal of high energy nuclear or heavy ion physics is to understand the strong interaction better, and to investigate the properties of the strongly interacting quark gluon plasma (sQGP) that filled the early uninverse in the first few microseconds after the big bang. In order to do so ultrarelativistic particles or nucleii are collided. We then investigate the distributions the particles created in these collision, via the freeze-out of the sQGP, few fm/c after the collision. From these distributions, we may infer the properties and time evolution of the sQGP. Goal of present measurement is to understand some of the basic measurements of high energy physics, based on simulations and simplified real data.

Gyors neutronok detektálási technikái (GND)

A mérés helye, kapcsolat: ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék
Horváth Ákos (akos at ludens.elte.hu)

Rövid ismertetés: A magfizikai laboratóriumokban használt neutrondetektor-rendszerek működési elveit egy azonos elven működő neutrondetektor vizsgálatával mutatja be a mérés, melynek során Kalifonium-neutronforrásból származó neutronokat lehet detektálni folyadékszcintillációs technikával. Első feladat a detektor jelalakvizsgálata digitalizálás segítségével, melynek segítségével a neutronokat meg kell különböztetni a gamma-fotonoktól. Ehhez a jelalak ismert függvénnyel történő illesztése ad segítséget. A második feladat a neutrondetektálás hatásfokának vizsgálata, amit szimulációs szoftverek futtatásával teszünk elméletileg is megalapozottá.
A méréshez elolvasandó cikkek: [pdf], [pdf], [pdf], [pdf], [pdf], [pdf]

Detection techniques of fast neutrons (GND)

Location, contact: ELTE TTK, Department of Atomic Physics
Ákos Horváth (akos at ludens.elte.hu)

Short description: The investigation of a neutron detector during this lab will demonstrate the operating principles of large neutron detector systems used in nuclear physics laboratories worldwide. Here we detect neutrons originating from a californium source using liquid scintillation technique. The first issue is to investigate pulse shape discrimination properties of the detector after digitalization of the signal, which enable us to discriminate neutrons from gamma rays. The fit of the pulse shape to a known function (from the literature) will be used. The second issue is the investigation of the efficiency of the neutron detection. We will run neutrondetector simulation softwares the establish our results by theoretical framework, as well.
Literature: [pdf], [pdf], [pdf], [pdf], [pdf], [pdf]

Nyomkövető szilícium detektorok a nagyenergiás fizikában (ITS)

A mérés helye, kapcsolat: MTA Wigner FK
Varga-Kőfaragó Mónika (varga-kofarago.monika at wigner.mta.hu)

Rövid ismertetés: Az ősrobbanás utáni töredék másodpercben a világegyetem az úgy nevezett kvark-gluon plazma formájában volt jelen, amit ma a Nagy Hadronütköztető (CERN LHC) ólom-ólom ütközései során lehet előállítani. A kvark-gluon plazma egy erősen kölcsönható folyadék, amiben a kvarkok hadronokba nem zárt állapotban vannak jelen, és tanulmányozásával az erős kölcsönhatás vizsgálható. Az ALICE kísérlet az ólom-ólom ütközések tanulmányozására szakosodott, és egyike az LHC négy nagy kísérletének. A jövőben az ALICE kísérlet olyan méréseket tervez, amikhez nagyon gyors és pontos nyomkövető detektorokra van szüksége, ami miatt 2019 és 2020 között több nagy fejlesztést fognak végezni. Többek között le fogják cserélni az ALICE legbelső szilícium detektorát (ITS - Inner Tracking System), ami lehetővé teszi az ütközés helyének pontos meghatározását és a keletkező részecskék pályájának pontos követését. Az új detektort úgy nevezett Monolitikus Aktív Pixel Szenzorokkal (MAPS) fogják felszerelni, amikből azonban nem létezett olyan, ami az új detektor összes követelményét kielégítené. Emiatt az ALICE kísérlet az elmúlt években kifejlesztett egy új detektort, az ALPIDE-ot (ALICE PIxel Detector), ami ma a legfejlettebb MAPS típusú detektorok közé tartozik. A mérés során a hallgatók a MAPS típusú szilícium szenzorokkal ismerkedhetnek meg az ALPIDE-dal végzett kísérleteken keresztül.Particle, Nuclear and Astrophysics Lab