Környezetfizikai Laboratóriumi Gyakorlatok

III. éves BSc Környezettan szakos hallgatók számára

Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS3
Creative Commons License
 82245
CsM

Követelmények

Tárgyfelvétel

A tárgynak előfeltétele a Bevezetés a fizikába II. előadás (ugyanis a mérések tematikája erőteljesen támaszkodik az előadásokon tanultakra). Nincs ugyanakkor mélyebb kapcsolat a Környezetfizika előadás és az itt tárgyalt laborkurzus között, de ez az előadás is gyenge előfeltétele a labornak. Azt javasoljuk ugyanakkor, hogy azok vegyék fel a labort, akik a Bevezetés a fizikába II. előadást már elvégezték.

A félév menete

2021 óta

A tájékoztató/megbeszélés az első oktatási héten lesz, legkésőbb ekkor meg kell alakítani a 3- vagy 4-fős csoportokat. A rákövetkező pénteken kezdődnek a mérések (vagy ha az szünet, akkor a következő olyan alkalommal, amikor van oktatás)

2020/2021

A tájékoztató/megbeszélés a regisztrációs héten lesz, legkésőbb ekkor meg kell alakítani a 3- vagy 4-fős csoportokat. Az első héten egyből két mérésre is sor kerül.

2018/2019 és 2019/2020

Az első héten tájékoztató és megbeszélés lesz, ahol csoportbeosztást készítünk. Három- vagy négyfős csoportok lesznek (a végleges létszámtól függően), és minden csoport mind a nyolc mérést elvégzi majd, 3-3 órában.

2017/2018

Az első három tanítási héten bevezető előadásokat tartunk, amelyek anyagából a negyedik oktatási héten ZH lesz. Aki itt megfelelően teljesít, az vehet részt a méréseken (és ezen ZH jegye a félév végi jegybe is beleszámít). Az ZH után következő nyolc héten mindenki kb. kéthetente vesz részt méréseken, heti két órában. Az első héten általános tájékoztatásra, valamint az első három hét során tűz- és sugárvédelmi oktatásra is sor kerül, ez utóbbin való részvételről (melynek hiányában nem végezhetők laboratóriumi mérések) jegyzőkönyv készül.

A mérések

2018 óta

8 mérést kell elvégezni a félév során, 3 vagy 4 fős csoportokban.

2017-ig

4 mérést kell elvégezni a félév során maximum 4 fős csoportokban, és az elméleti előadások zárthelyijét legalább 50%-ra meg kell írni ahhoz, hogy az első mérést el lehessen kezdeni.
A méréseket a csoportok kéthetente végzik, így van két külön heti csoportbeosztás, azon belül pedig 'a' és 'b' csoportok a kezdés időpontja szerint.

Általános információk

Minden mérésről személyenként egy jegyzőkönyvet kell beadni. Az elfogadott jegyzőkönyv jelenti a mérés eredményes befejezését. Bármely mérés eredménytelensége esetén a gyakorlati jegy elégtelen. Az utolsó héten lesz lehetőség pótmérést végrehajtani. További információkat a Hirdetmények linken osztunk meg.

Félév végi jegy

Gyakorlati jegyet az kaphat, aki mind az összes beosztott mérést elvégezte, és elfogadott jegyőkönyet ír róluk. A nem elfogadott jegyzőköny javítható, a javításra fordított időt késésként számolva.

Felkészülés a mérésekre

Minden mérésre a mérést megelőzően otthon fel kell készülni az interneten elérhető mérésleírás alapján. A mérésleírások a laboratóriumi gyakorlat honlapján találhatóak meg.
A mérések megkezdésének szükséges feltétele az adott mérés leírásának anyagából belépő zárthelyi sikeres megírása. A zárthelyi 3 kérdést tartalmaz, és ezen legalább 50%-os eredményt el kell érni. Aki nem teljesíti a szükséges feltételt, pótmérést kell, hogy végezzen, előre meghirdetett időpontban (a szorgalmi időszak utolsó heteiben). Ugyanez vonatkozik a mérést elmulasztókra is. A félév során maximum egy pótmérést lehet végezni (azaz ennél több mulasztás esetén a tárgy nem teljesíthető).
A belépő zárthelyi 3 kérdésére egyenként 2 pontot adva a következő szintek határozzák meg az érdemjegyet:
elégséges3,0 - 3,4
kétharmad3,5
közepes3,6 - 4,4
háromnegyed4,5
4,6 - 5,4
négyötöd5,5
jeles5,6 - 6,0

A jegyzőkönyv

A mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a csoport minden tagjának külön-külön. A mérések során a csoport tagjai nem ugyanazt a kiértékelési feladatot kapják. Mindenki saját feladatát a mérési lapra (ld. alább) a méréskor fel kell vezesse részletesen. A mérési lap eredeti példányát a mérés végén a mérésvezetőnél kell hagyni, vagy papíralapú beadás esetén a jegyzőkönyvhöz tűzni.
A mérési jegyzőkönyvekben a saját mérési feladatokat kell megjelölni egyénre szabottan, a mérési eredményeket pontosan meg kell határozni, a hozzá tartozó megfelelő hibaszámítással. A jegyzőkönyv tartalmát a mérés elvégzésének aktuális menetének leírása adja, ezt úgy kell megtenni, hogy a jegyzőkönyv alapján bárki meg tudja ismételni a mérést. A jegyzőkönyvbe gondolatokat, indoklásokat kell írni, azaz, hogy valamit miért éppen így számolunk ki, vagy miért éppen így mértük le. A számolások eredményeinél adódó mennyiségeknek a számérték mellett a mértékegységeket minden esetben fel kell tüntetni. A mértékegység vagy mérési hiba nélküli eredmény nem elfogadható. Ez esetben a jegyzőkönyv sem elfogadható. A nem megindokolt összefüggések a jegyzőkönyv érdemjegyét csökkentik. A kiértékelés egyes lépéseinek indoklását szövegesen bőven ki kell fejteni. Grafikonokat is hasznos rajzolni, és ezeket mindig meg kell magyarázni: mi van a tengelyeken, és mi következik az ábrából, ill. az hogyan magyarázható.

A jegyzőkönyvek leadása

A jegyzőkönyvek leadására 2 hét (10 munkanap) áll rendelkezésre. A 2020/21-es tanévben nem érvényes az előző mondat, a tömbösítés miatt a leadásra 6 hét áll rendelkezésre. A jegyzőkönyvek leadási határidejébe az őszi szünet és a munkaszüneti napok nem számítanak bele.
Akik a határidő előtt adják be a jegyzőkönyvet, azok kérésükre a jegyzőkönyv hibáiról tudomást szerezhetnek a mérést vezető tanártól, és levonás nélkül kijavíthatják önmaguk otthon a határidőig. (A mérésvezető nem oldja fel a hibát, csak a létéről informál.) A határidő után beérkező jegyzőkönyvek maximális értéke csökken. Egyesre értékelt jegyzőkönyvet van lehetőség javítani, azonban a javítással töltött idő késésnek számít.
Az elérhető jegynek 6 + érdemjegy*2 nap felezési ideje van. Részletes értékek itt.
A jegyzőkönyvek eredményeiről a következő linken lehet informálódni: https://atomlab.elte.hu/kfiz


ELTE Atomfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Email: csanad at elte hu