Bevezetés a fizikába II.

Tananyag

Előadás

Az órák anyaga

Vizsgatételek

A vizsgán az alábbiak közül kell két tételt kidolgozni (egyet az elektromosság és mágnesesség témaköréből, egyet pedig a többiből).
 1. Fajhő, fázisátalakulás, hőátadás, hőtágulás
 2. Kinetikus gázelmélet, állapotegyenlet, entrópia
 3. A termodinamika főtételei, állapotváltozások, körfolyamatok
 4. Elektromos töltés, Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, Gauss-törvény
 5. Potenciál és feszültség, elektromos áram, áramkörök
 6. Állandó mágneses tér és hatásai, mágneses fluxus
 7. A mágneses tér forrásai, indukció, önindukció
 8. Maxwell-egyenletek és megoldásuk, az elektromágneses hullámok
 9. A fény terjedése, geometriai optika, hullámoptika
 10. Kvantumjelenségek, relativitáselméletek
 11. Atomszerkezet, magfizika, maghasadás és magfúzió
Megjegyzés: az elektronikus jegyzet alfejezetei a fenti tételeknek felelnek meg.

Megértést segítő segédanyagok

Gyakorlat

Ajánlott irodalom

Feladatsorok

Képletek

Az előadás megértéséhez szükséges alapfogalmak, matematikaBevezetés a fizikába II.